Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na Facebook strani CraftArt, Nejc Fležar s.p.
Veljajo za socialno omrežje Facebook – Facebook profil CraftArt in Instagram profil trgovina_CraftArt

SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradnih iger je CraftArt, Nejc Fležar s.p., Unec 74, 1381 Rakek

POGOJI SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.
Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.
Všečkanje, označevanje in deljenje strani ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

POTEK NAGRADNE IGRE
Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Facebook profilu ali/in Instagram profilu, kjer poteka nagradna igra, pod posamezo objavo.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Facebook profilu ali/in Instagram profilu, kjer poteka nagradna igra.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Facebook profilu ali/in Instagram profilu, kjer poteka nagradna igra ali jih ni izpolnil pravočasno; v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna. V primeru, da udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

NAGRADE

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook profilu ali/in Instagram profilu, kjer poteka nagradna igra.
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade ali izplačljive v gotovini.

ŽREBANJE NAGRAD
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi organizator.
Žrebanje nagrad poteka na dan, določen v opisu nagradne igre na Facebook profilu ali/in Instagram profilu, kjer poteka nagradna igra, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Unec 74, 1381 Rakek).

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
Nagrajenec obvestilo o nagradi prejme prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu ali/in Instagram profilu ali je o nagradi obveščen v komentarju pod objavo o posamezni nagradni igri.
S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžreba organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila ali/in Instagram profilu, kjer poteka nagradna igra, in ga ob tem tudi označi (»tag«).
Seznam nagrajencev je objavljen na Facebook profilu ali/in Instagram profilu, kjer poteka nagradna igra, najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.
Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko al email naslov.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Cesta v Dolenjo vas 2a, 1380 Cerknica. Če nagrajenec v sedmih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno v službenih prostorih organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.
Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade); ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji); kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade); davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
Uporabniki podatkov so administrator Facebook profila ali/in Instagram profila, kjer poteka nagradna igra in odgovorni za dostavo nagrad.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook ali/in Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook ali/in Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu ali/in Instagram profilu, kjer poteka nagradna igra.
Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka ali/in Instagrama in ni povezana s Facebookom ali/in Instagramom kot podjetjem.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@craftart.si
Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@craftart.si